S’inicien els treballs tècnics de redacció del Pla director de la Cripta de Gaudí

06-09-2021

El Consorci de la Colònia Güell ha adjudicat la licitació dels treballs tècnics de redacció del Pla director de la Cripta de la Colònia Güell a l’empresa d’arquitectura Brull i Alfonso, Arquitectura i Patrimoni, SLP.

El Pla director té tres prioritats:

  • Establir les pautes generals que han de guiar les futures actuacions de restauració i conservació de la Cripta Güell per tal de garantir, de la manera més adient, la seva protecció i conservació.
  • Millorar la integració del monument en el context urbà de la Colònia Güell, plantejant actuacions que permetin posar de relleu la unitat del conjunt, els seus valors patrimonials, paisatgístics i ambientals , alhora que contribueixin a millorar la seva conservació.
  • Aportar una diagnosi del seu estat actual i unes propostes de les accions necessàries per a la seva protecció, conservació, restauració, documentació, investigació, difusió, accessibilitat i desenvolupament sostenible en el temps. Així com també establir les bases dels protocols i plans de manteniment de la Cripta Güell, reflectit en un  pla d’etapes d’execució de les actuacions amb una valoració de les mateixes.

Els treballs tècnics de redacció s’allargaran durant sis mesos, amb la previsió que el Pla director estigui finalitzat a finals del mes de desembre d’enguany.

El Consorci de la Colònia Güell compta, per a la seva elaboració, amb una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per un import de 25.000,00 euros. El cost total de la redacció del Pla Director és de 71.020,95 euros.

El Consorci de la Colònia Güell és una entitat pública integrada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, que té com objecte la conservació, la difusió i la recerca de la Cripta de la Colònia Güell, així com el manteniment i millora del seu entorn.